ATUDER Doçentlik kriterleri üzerineDoç. Dr. Behçet AL
behcetal@gmail.com

Acil Tıp’ta Doçentlik Sınavı İçin Acil Tıp Uzmanları Derneğinin Uygun Gördüğü Başvuru Kriterleri

 Merhaba Değerli Arkadaşlar,

 ATUDER yönetim kurulu olarak “doçentlik kriterleri” için bir taslak hazırladık. Öncellikle bu taslağın hukuken bir bağlayıcılığının olmadığını belirtmek gerekir. Ancak doçentlik sınavlarında jüri tarafından göz önünde bulundurulabilmektedir. Taslağın hazırlık aşamasında sıkça karşılaştığımız ve açıklığa kavuşturulması gereken diğer önemli bir husus da, bu taslakla insanların önüne bir bariyer koymak meselesidir. Böyle bir amaç kesinlikle doğru değildir. Burada asıl maksat, büyüyen diğer tüm dernek ve camialarda olduğu gibi kaliteyi artırmaktır. Camiamız içerisinde ne kadar doçent ve profesör olursa camia o kadar güçlü olur; her yerde sesi o kadar güçlü yükselir; akademik anlamda o kadar profesyonel olur. Yanlış anlaşılması ihtimaline karşı aşağıda maddelerin yazılış nedenlerini kısa bilgilerle ele almaya çalışacağım.

 1.      Uzmanlık diploması aldıktan sonra en az “beş yıl” çalışmış olmak.

Süre ile ilgili bazı doçentlik sınavlarında sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıların tekrarlanmaması için bunun bir kurala bağlanması gerektiği düşünülerek “beş yıl” maddesi eklendi. Tıp ile ilgili diğer derneklerin büyük kısmında bu beş yılık süre şartı aranmaktadır. Yirmi yılık bir hizmet sektörü için beş yıl şartının lüks bir süre olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

2.      Uzmanlık dalı olarak “acil tıp uzmanı” diplomasına sahip olmak,

Bu konu ile ilgili yaşanan rahatsızlıklar çoğunun malumudur. Özellikle dâhiliye ve genel cerrahi branşlarından uzman olup acil servislerde çalışmış veya halen çalışan bir kısım hekimler, acil tıp alanından doçentlik sınavlarına girmek istediler ve istemektedirler. Bu davranış camiamızda hiç kimse tarafından kabul edilebilir bir istek olarak kabul görmemektedir. İkinci madde ile bu rahatsızlıklar giderilmeye çalışılmıştır.

3.      Doçentlik sınavına girecek adaylarda Acil Tıp Yeterlilik Kurulu’nca düzenlenen Acil Tıp Yeterlilik Bilgi Değerlendirme (Yazılı) ve Beceri Değerlendirme (Sözlü) Sınavlarını başarmış ve Yeterlilik Belgesi almış olma” koşulu aranmalıdır. (Acil Tıp Yeterlilik Sınavları uygulamaya geçtikten 1 yıl sonra bu şart geçerli olacaktır).

Eğer tıpta bir dernek olarak hizmet veriyorsanız, camianızda çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve diri tutmak ve de dünyada itibarınızı artırmak için bugünün tıp hizmetlerinde bir yeterlilik kurulunuzun olması mutlaka olmalıdır. Yeterlilik kurulu olduktan sonra da doçentlik sınavlarında bu şartın aranması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kural yeterlilik kurulu olan tüm dernekler tarafından uygulanmaktadır.

 4. “SCI/SCI-Expanded” kapsamındaki uluslar arası dergilerde yayınlanmış en az “iki orijinal” makalede “birinci isim” olmak.

 

5.     “SCI/SCI-Expanded” kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış “altısı orijinal makale olmak üzere en az sekiz” makalede yer almak,

Dört ve beşinci maddeler için beraber açıklama yapmak gerekir ise: Son iki yıldır doçentlik sınavına giren adayların hiçbirisinde bu kriterlerden düşük dosya görülmemiştir. Üniversitelerarası kurulun şartlarından farklı olarak birinci isim için “bir makale” yerine “iki makale” düşünülmüştür. On bir madde içerisinde en zor madde olarak görülse de, son iki yılda başvuran tüm adayların dosyalarındaki makale kalitesi ve sayısının altındadır. Bu seviyenin altına düşülmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

 6.      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalarda “en az iki” kez Türkiye’de yayınlanan acil tıp dergilerine atıfta bulunulması,

Altıncı ve sekizinci maddelerle ile ilgili olarak, acil tıp ile ilgili ülkemizde yayımlanan dergilere destek olmanın önemi düşünülerek bu madde yazılmıştır. Birçok ulusal tıp derneklerin doçentlik şartlarında da bu maddelere benzer maddeler yer almaktadır. Akademik hayatta kendi kalitemizi artırırken, içinde bulunduğumuz meslek grubunun yayın organlarının da çıtasını yükseltmek için katkıda bulunmak çok şık bir davranıştır.

 7.      Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış en az on makalede yer almak ve bunlardan en az “üçünde birinci isim” olmak,

Yedinci maddede hedeflenen konu adayların bizzat kendilerinin (birinci isim açısından) orijinal makale yazmaya teşvik etmektir. Sayı olarak ta (on makale) doçentlik sınavlarına giren adaylarının dosyalarındaki ulusal hakemli dergilerdeki makale sayısının çok altındadır.

 

8.      Alanı ile ilgili (acil tıp) yayınlanan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış en az “dört” çalışmasının bulunması,

 9.      Retrospektif/prospektif çalışmaların oranları “3/2’den fazla” olmamalı,

Acil tıp alanında çalışanlarının çalışmalarında “case report” sayısının fazla olması kaçınılmazdır. Ancak doçentlik başvurularında orijinal makale yazılımının tamamen göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sınavın ciddi bir basmak olduğu düşünüldüğünde, bu oranın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Doçentlik jürilerinden aldığımız tenkitlerden birisi de bazı dosyalarda kırk çalışmadan otuzunun case report olması gibi bir oranın aleyhimizde değerlendirilmesidir. Böyle bir maddenin olması, vaka sayısının ehemsizleştirildiği anlamı ve işaretinin çıkarılmaması gerektiğini arkadaşlarımızdan rica ediyoruz.

 

10.  Eğitim-Araştırma ve Tıp Fakülteleri hastanelerinde çalışıp öğretim üyesi ve eğitim kadrosunda (şef/şef yardımcısı)  bulunanlar için en az iki adet “Acil Tıpta Uzmanlık tezinin” danışmanlığını “yapmış/devam ediyor” olmak,

 

Eğitim Araştırma hastanelerinde ve Tıp Fakültelerinde çalışan adaylarının tıp eğitiminin bir parçası olan  “Acil Tıpta Uzmanlık tezi” danışmanlığı öğretim üyelerinin ve eğitim kadrosunda çalışanların önemli işlerindendir. Akademik hayattaki eğitimin vazgeçilmezlerinden olan tez danışmanlığının doçentlik kriterlerinden olması da gayet normal karşılanacağını düşünmekteyiz. Belirtilen kadrolar dışında başvuracaklara engel oluşturmamak için bu şart aranmayacaktır.

 

11.  Ulusal/uluslararası kongrelere katılmış olmak ve buralarda “sözlü/poster” bildiri sunmuş olmak,

Bu maddede izah gerektirecek bir nokta olmadığını düşünerek bir beyanatta bulunmayacağım.

 Bu camianın her kademesinde çalışan arkadaşlarımızın tümüne başarılar dileriz.

 ATUDER YK Adına

Doç. Dr Behçet Al

Bu makale 6703 kez görüntülenmiştir.

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

05.12.2013 19:18:12 RECEP DURSUN
Kriterler gerçekten camiamızın kalitesini arttırmak için gerekli.Çok güzel kriterler.Hayırlı olsun Ancak asistan sayısı az olan veya hoca sayısı fazla olan fakültelerde tez danışmanlığın sayısını 2 olması bazı meslektaşlarımızı zorlayabileceğini düşünüyorum.

Yazarın Diğer Köşe Yazıları

Yazarın sistemde kayıtlı başka makalesi bulunmamaktadır.
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ