Üyelik

DERNEĞE ÜYE OLMA

Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin

 1. Asil Üye
 2. Fahri Üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır

DERNEĞE ASİL ÜYE OLABİLMEK İÇİN

 1. Acil Tıp uzmanlık belgesine sahip olan hekimlerden Acil Tıp alanında fiilen çalışmış olmak ve Acil Tıp ile ilgili yeterli eserlere sahip olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak.
 3. 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 16. Maddesine uygun olmak
 4. Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uymayı kabul etmek
 5. En az iki dernek üyesinin yazılı referansını almak
 6. Giriş aidatını ödemiş olmak
 7. 2908 Sayılı dernekler kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi biriyle mahkum olmamak. Bu madde hükümlerine uygun olmak
 8. 2 adet vesikalık fotoğraf
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. Asil üyelik formu doldurmak

Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslara göre yapılır ve yine bu kurul tarafından karara bağlanır 

ASİL ÜYE: 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 16. Maddesi gereğince, dernek yönetim kuruluna yazılı başvuru üzerine, makul bir süre içerisinde kendisine kabul edildiğine dair yazılı tebligat yapılan ve tüzük hükümlerinin tamamını benimseyen, giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi taaahüt eden, amaç, çalışma konu ve biçimleri doğrultusunda her türlü bilgi ve becerisini esirgemeyen, seçme ve seçilme ve kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde eşit bir şekilde hareket eden üyedir

Üyeliğe kabül için dernek aidatı olan 36,00TL'nin ödenmesi gerekir.

DERNEĞE FAHRİ ÜYE OLABİLMEK İÇİN

 1. Derneğe maddi ve manevi yönden her türlü katkıda bulunan (kendi isteği ile) Acil Tıp (İlk ve Acil yardım ) araştırma görevlileri
 2. Fahri üyelik için yönetim kurulu kararı gereklidir
 3. Fahri üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Derneğin her türlü faaliyetine katılabilirler, faaliyetlerinde görev alabilirler
 4. Fahri üyeler asil üye olabilme şartlarını yerine getirdiğinde yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler.
 5. Fahri üyeler isteklerine bağlı olarak aidat ödeyebilirler. Bağışta bulunabilirler,
 6. Aidatını ödeyen fahri üyelere, asil üyelere gönderilen dernekle ilgili her türlü bilimsel eserler gönderilir, çalışmalara katılmaları söylenir
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Fahri üyelik formu doldurmak

Acil Tıp Uzmanları Derneği yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları makul bir süre içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Acil Tıp Uzmanları Derneği üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıfı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz .

ACİL TIP DERNEĞİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA VE ÇIKMA ŞARTLARI

 1. Dernek tüzüğüne aykırı veya amacına zarar verici hareket edenler 
 2. Kanunların veya dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybetme, istifa ile ayrılma 
 3. Aidatını tebliğe rağmen 30 (otuz) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler ,yönetim kurlu kararı ile asil üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ