Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

29.01.2024

Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursumuz, Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Niğde Konya, Karaman ve Aksaray'dan  gibi illerimizden gelen büyük çoğunluğu Acil Tıp Uzman ve Asistanları olmak üzere Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Göz, Adli Tıp,Spor Bilimleri branşlarından gelen toplam 22 akademisyenin katılımı ile başladı.

 

Kursumuzun ilk gününde;

 • Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi, Amaçlarının Belirlenmesi, Araştırma Türleri 
 • Rastgele Kontrollü Denemeler, Duyarlılık Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler (Aritmetik Ortalama (Mean), Ortanca (Median), Tepe Değeri (Mode), Dağılım Genişliği (Range), Standart Sapma (Standard Deviation), Standart Hata (Standard Error of Mean), Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği (Interquartile Range), Varyasyon Katsayısı (Coefficient of Variation), Güven Aralığı (Confidence Interval))
 • Hipotez Nedir?
 • Araştırma Hipotezinin Kurulması
 • Olumsuzluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları
 • Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotez Kurulması
 • p Değeri, Tip I ve Tip II Hata Kavramları Nedir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır?
 • Parametrik - Parametrik Olmayan Testler Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Parametrik Test Varsayımları (Normal Dağılıma Uygunluk ve Varyansların Homojen Olması)
 • Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? (İncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması ve Karşılaştırılacak Grup Sayısı)
 • Performans Görevleri: Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar
 • Student’s t Testi ve Mann-Whitney U Testlerine İlişkin Bir Uygulama
 • Eşleştirilmiş Örneklerde t Testi ve Wilcoxon Testlerine İlişkin Bir Uygulama
 • Ki-kare Testi, Fisher’in Kesin Ki-Kare Testi ve McNemar Testine İlişkin Bir Uygulama
 • Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Uygulama Kurs Programı

 

 

konular anlatıldı.

Kursumuzun ikinci gününde

 • Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Başlıca Faktörler
 • Etki Büyüklüğü (Effect Size), Tip I Hata, Tip II Hata, İncelenen Olayın Varyansı
 • Bir Paket Program Eşliğinde Örneklem Büyüklüğünün Nasıl Hesaplandığının Gösterilmesi
 • Deneklerin Gruplara Rastgele Atanması
 • “Random Allocation Software” Paket Programı ile Uygulama Yapılması
 • Çok Değişkenli Testlerin Neden Uygulanması Gerektiğini Anlama ve Bir Makale Üzerinden İnceleme ·       
 • Performans Görevi: Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Uygulama
 • ROC Analizi, Odds Oranı, Seçicilik, Duyarlık, Pozitif ve Negatif Tahmini Değerlerin Hesaplanmasına bir Uygulama

konular anlatıldı. Uygulamaları yapıldı.

Ardından kapanışa geçildi. Eğitmen ve kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

 

 

 

 

Acil Tıp Uzmanlar Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu olarak bu kursumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen başta ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar CANDER olmak üzere Prof. Dr. Mehmet GÜL, Eğitmenlerimiz Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN,  Doç. Dr. Beyza DOĞANAY ve Doç. Dr. Can ATEŞ'e ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Deniz ÖZKAN'a teşekkür ederiz.

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ