Yönergeler

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU (ATYK) YÖNERGESİ

Türkiye'de Acil Tıp Uzmanlık Eğitimini düzenlemek, denetlemek ve geliştirmekle görevli olan Acil Tıp Yeterlilik Kurulu (ATYK); özerk çalışan ve kâr amacı olmayan sivil bir kuruldur. Bu Kurulun çalışma ilkeleri mevcut Uzmanlık Eğitimi Mevzuatı ve Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) yönergesiyle uyumludur.

GENEL KONULAR

 1. Tanım: ATYK, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin aşağıda belirtilen amaçları doğrultusunda özerk çalışan bir yan kuruluşudur.
 2. Amaç: ATYK’nun temel amaçları:
  1. Ülkemizde Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve geliştirmek
  2. Kalite denetimini sağlamak
  3. Acil Tıp uzmanlarına yönelik olarak Acil Tıp uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standardize edilmiş sınav yapmak ve başarılı olanlara Uzmanlık Yeterlilik belgesini vermek
  4. Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek, denetlemek ve kredilendirme verilerini toplamak
 3. Adres: Acil Tıp Uzmanları Derneği Yukarı Ayrancı Güleryüz Sokak No: 26/19    06550 Çankaya/Ankara

UZMANLIK ALANI VE DAYANAK

 1. Uzmanlık Alanı: Acil Tıp’dır.
 2. Dayanak: Eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ve süreleri, mevcut Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuatıyla belirlenir.

KURUL VE KOMİSYONLAR

 1. Kurulun yapısı: ATYK aşağıdaki organlardan oluşur:
  1. Yeterlilik Genel Kurulu
  2. Yürütme Kurulu
  3. İç Denetleme ve Danışma Kurulu
  4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
  5. Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu
  6. Sınav Komisyonu
 1. 1.Yeterlilik Genel Kurulu: Acil Tıp Yeterlilik Belgesi sahibi her üye Acil Tıp Yeterlilik Genel Kurulu’nun doğal üyesidir.
 1. 1.1.Görevleri: Yeterlilik Genel Kurulu iki yılda bir Ulusal Acil Tıp Kongresi sırasında toplanır. ATYK’nın ana karar organıdır. Yeterlilik Genel Kurulu’nun temel görevi Yürütme Kurulu, İç Denetleme ve Danışma Kurulu’nu 4 yıllık bir dönem için seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır. Seçimsiz Genel Kurul sırasında Yürütme Kurulu ara raporu sunularak tartışılır ve gerekli önerilerde bulunulur.
 1. 2.Yürütme Kurulu: Yeterlilik Genel Kurulu’nca seçilen 4 asil ve 4 yedek üye ile Acil Tıp Uzmanları Derneği temsilcilerinden oluşur. Bu üyeler ATYK genel kurulunca seçilir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. ATYK önceki başkanı oy hakkı olmaksızın ATYK Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yeterlilik kurulu başkanı olmak için en az bir dönem başkan yardımcısı veya genel sekreter pozisyonlarında görev almış olma şartı aranır. Yürütme Kurulu dört yıllık bir dönem için seçilir. Yürütme Kurulu Üyeleri aynı pozisyonda iki dönemden çok görev alamazlar. Bu kurulda yer alacak kişiler Eğitim Kurumlarında acil tıp uzmanı olarak "aktif eğitici" konumunda en az 5 yıl çalışmış profesör ve doçent ünvanına sahip kişilerden oluşmalıdır.
  Yürütme Kurulu, ATYK Genel Kuruluna karşı sorumludur.
 1. 2.1.Görevleri:
  1. ATYK organlarının çalışmalarını sağlamak ve izlemek
  2. O yıl içinde yapılması planlanan Yeterlilik sınavlarının tarihlerini, programını ve sınav aidatını belirlemek ve ilan etmek
  3. Sınav ve eğitim komisyonu üyelerini seçmek
  4. Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak
  5. Yeterlilik Genel Kurulu’nu toplamak ve Çalışma Raporu sunmak
  6. Genel Kurulun önerilerini değerlendirmek
  7. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun raporlarını değerlendirmek
  8. Her yıl kurumsal Yeterlilik belgesi almak için başvuru usul ve esaslarını güncelleyerek başvuru takvimini bütün Acil Tıp eğitimi yapan merkezlere duyurmak
  9. Ziyaret ve Değerlendirme yapacak öğretim üye ve eğitmen havuzunu belirlemek
  10. O yıl için Acil Tıp Kurumsal Yeterlilik Belgesi almak üzere başvuruda bulunan merkezlerin öz değerlendirme raporlarını değerlendirmek ve başvurusu kabul edilen merkezler için ziyaret tarihi ve programı belirleyerek, ziyaret ve değerlendirme yapacak üyeleri atamak,
  11. Kurumsal Yeterlilik için başvuruda bulunan merkezlerle ilgili ziyaret ve değerlendirme yapanlar tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve kurumların Yeterlilik belgesi alıp alamayacaklarına karar vermek
  12. Bireysel Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi için gerekli komisyonları oluşturmak
  13. Acil Tıp alanında sertifikasyon programları / yan dal uzmanlık eğitimi için Yeterlilik belgesi vermek
  14. Acil Tıp alanında yapılan toplantıların STE kredilendirmesini yapmak
 1. 3. İç Denetleme ve Danışma Kurulu: Yeterlilik Genel Kurulu’nca Eğitim Kurumlarında en az 5 yıldır "aktif eğitici" kadrosunda bulunan ya da bu kadrolardan emekli olan üyeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek kişiden oluşur. İç Denetleme ve Danışma Kurul üyelerinin seçimi Yeterlilik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyeler en fazla iki dönem seçilebilir.
 1. 3.1.Görevleri:İç Denetleme ve Danışma Kurulu yılda en az iki defa Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler ve gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun öngördüğü tartışmalı konularda hakemlik yapar. Bu kurul iki yıl için bir ara rapor, dönem sonu için ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulur.
 1. 4.Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu: Yürütme Kurulu’nun seçeceği "aktif eğitici" kadrolarında profesör, doçent ya da SB EAH Eğitim görevlisi olan 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler iki yılda bir seçilir ve en çok iki dönem görev yapar. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa ya da Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.
 1. 4.1.Görevleri:
  1. Eğitim müfredatını belirlemek ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunmak
  2. Eğitim Kurumları standartlarını belirleyerek Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak
  3. Eğitim Kurumlarını ve Acil Tıp Eğitim Programlarını belirlenen standartlara göre iki yılda bir denetleyerek hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunmak
  4. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak
  5. Araştırma Görevlisi Karnesi (log book) hazırlamak ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak
  6. Acil Tıp uzmanlık eğitimi süresince edinilmesi gereken bilgi, beceri ve tutumlarla ilgili hedefleri belirlemek
 1. 5.Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumlarının kurumsal Yeterliliklerini değerlendirmek üzere başvurusu kabul edilerek değerlendirme kapsamına alınan her kurum için ayrı ayrı Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu ATYK-YK tarafından oluşturulur. Bu ziyaret ekibi bir başkan, iki üye ve bir raportör olmak üzere 4 kişiden oluşur. ATYK Ziyaret komisyonuna ATYK-YK üyelerinden biri veya ATYK-YK önceki başkanı başkanlık eder. Komisyonun raportörü kurumsal Yeterlilik belgesine sahip Eğitim kurumlarının Profesör, doçent/ SB EAH Eğitim görevlileri arasından seçilir. ATYK Eğitim ve Ziyaret komisyonunun diğer üyeleri aktif eğitici konumunda olan iki profesör ya da doçentten oluşur. Komisyon ATYK-YK tarafından öz değerlendirme raporları kabul edilen kurumların başvuru dosyalarını ziyaret öncesi değerlendirir.
 1. 6.Sınav Komisyonu: Yürütme Kurulunun seçeceği "aktif eğitici" kadrolarında olan ve Profesör ya da Doçent olarak çalışan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl için seçilir. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Sınav Komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 5 yıldır acil tıp uzmanı görev yapmış olmak gerekir. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunar.
 1. 6.1.Görevleri:
  1. O yıl içinde yapılması planlanan Yeterlilik sınavlarının tarihlerini, programını ve sınav aidatını belirlemek ve ilan etmek üzere Yürütme Kurulu’na öneride bulunmak
  2. Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirmek ve başvurusu uygun olanların sınava alınmasını sağlamak
  3. Yeterlilik sınavlarının hazırlanmasını sağlamak
  4. Yeterlilik yazılı bilgi değerlendirme sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapmak
  5. Sözlü/Beceri Değerlendirme Sınavlarında yer alacak Profesör ya da doçent olan jüri üyelerini belirlemek
  6. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kurulu’na bildirmek
  7. Eğitim içi sınavların yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını değerlendirerek gerekli kurul ve kurumlara bilgi vermek
  8. Sınav hazırlıkları ile ilgili gerekiyorsa Alt Komisyonları belirlemek
 1. 7. Yürürlük: Bu yönergenin kurullar ve seçimlerle ilgili maddeleri 13 Aralık 2013 tarihli yönetim kurulu sırasında ve sonrasında yapılacak seçimlerde uygulamaya girer.

EĞİTİMİN KİŞİSEL BELGELENDİRİLMESİ
ATYK, bir yandan Acil Tıp Eğitimindeki yasal sürelerini tamamlayanların kişisel Yeterliliklerini değerlendirirken bir yanda da Acil Tıp Eğitimi vermekle yükümlü olan kurumların eğitim verme yetkinliklerini de belirleme görevini üstlenmiştir.

 1. 1.Acil Tıp Eğitiminin Kişisel Belgelendirilmesi:
 1. 1.1.İlkeler ve Kriterler: Acil Tıp eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayanlar, aşağıdaki koşulları karşılayarak “Eğitim Belgesi” alabilirler. Eğitimde geçen süre ilgili yasada belirlenen süreden az olamaz.
 1. 1.2.Eğitimin belgelendirilmesi: Acil Tıp Yeterlilik Sınavına girilebilmesi için
  1. İlgili yasa ve mevzuatta belirtilen eğitim süresinin tamamlanmış olduğunun belgelendirilmesi
  2. İlgili yasa ve mevzuatta belirtilen rotasyonların yapıldığının belgelendirilmesi
  3. Acil Tıp uzmanlık alanında yapılması gereken uygulamaların ve önceden o alanda saptanmış asgari uygulama miktarlarının yerine getirildiğinin belgelendirilmesi Asistan karnesi (Log Book)
  4. Acil Tıp uzmanı veya –yalnızca Bilgi Yeterlilik Sınavı için- uzmanlık eğitiminin son yılında olduğunun belgelendirilmesi şarttır. Bu belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı verilir

SINAV

 1. 1.Genel Bilgiler: Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava giriş kriterlerinin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav takvimi Yürütme Kurulu’nun onayı ile ilan edilir. Sınavlar yılda en az bir kez yapılır.
 1. 2.Eğitim İçi Sınavları: Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında eğitimi değerlendirmek üzere yapılan genel bir sınavdır. Eğitim içi sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilir. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırılmalı olarak bildirilir.
 1. 3.Yeterlilik Sınavları: Yeterlilik sınavı yazılı bilgi değerlendirme ve sözlü/beceri değerlendirme sınavı olarak iki kademede yapılır.
 1. 3.1.Bilgi Değerlendirme Sınavı:Bilgi Değerlendirme Sınavına Acil Tıp uzmanlığını almış veya uzmanlık eğitiminin son yılına girmiş hekimler girebilir. Sınav, bilgi ölçmeye yönelik çoktan seçmeli olarak yılda en az bir kez planlanır. Sınavı geçenler ikinci kademe sınavı olan Sözlü/beceri değerlendirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın kapsamı, şekli ve takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.
 1. 3.2.Sözlü/Beceri Değerlendirme Sınavı: Sözlü/Beceri Değerlendirme Sınavına yalnızca Acil Tıp uzmanlığını almış hekimler girebilir. Kişinin uygulamaya yönelik klinik becerisini ölçmek için yılda en az bir kez yapılır. Sınav, oluşturulan jüri tarafından Acil Tıp uzmanlık becerilerini sorgulayacak biçimde ve 'sorun çözmeye yönelik' olarak düzenlenir. Yazılı sınavda başarılı olanların 5yıl içinde sözlü/beceri değerlendirme sınavında başarılı olması gerekir. Başarılı olamama durumunda kişiye iki sınav hakkı daha verilir. Yapılacak iki ek sınavda da başarılı olamayan adayların Acil Tıp yeterliliği için yeniden bilgi değerlendirme sınavına girerek başarılı olma şartı aranır.
 1. 4.Yeterliliğin Belgelendirilmesi: İki kademeli sınav sonucunda başarılı olanlara “Acil Tıp Yeterlilik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliğini koruması için izleyen her 5 yılda Acil Tıp alanındaki Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinden en az 100 kredi alındığının belgelenmesi gerekir.
 1. 5.Yeniden Belgelendirme: Yeterlilik Sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınava girilebilmesi için Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılmış olması ve 5 yılda en az 100 STE kredisi alması gerekir. Yeniden belgelendirme sınavı sözlü/beceri değerlendirme sınavı olarak ve yeni gelişmelere yönelik yapılır. Bu sınava 3 giriş hakkı vardır. Başarılı olamayanlar bir eğitim kurumunda 3 ay süreyle gözlemci olarak çalışması ve 2 yılda 60 STE kredisi almış olması şartıyla tekrar 3 giriş hakkı kazanır.


EĞİTİMİN KURUMSAL BELGELENDİRİLMESİ

 1. 1. Acil Tıp Eğitiminin Kurumsal Yeterliliğinin Belgelendirilmesi
  ATYK Türkiye’de Acil Tıp eğitimi veren eğitim kurumlarının acil tıp eğitimini belli standartlarda sunması, fizik mekan, araç-gereç ve teknik alt yapının asgari Yeterlilikleri, eğitim kurumlarında acil tıp eğitimi vermekle yükümlü olan öğretim üyelerinin sayı ve niteliklerinin belli standartlara sahip olması ve acil tıp uzmanlık eğitiminin eğitim içeriği konularında kurumların belli niteliklere sahip olmaları amacı ile acil tıp uzmanlık eğitiminde kurumsal Yeterlilik programını yürütür. Kurumsal Yeterlilik programı gönüllülük esasına göre işler.
 1. 1.1.Kurumsal Yeterlilik Programına Başvuru ön koşulları:
  1. Eğitim kurumunun en az üç yıldır uzman veriyor olması,
  2. Eğitim kurumunun gerekli ve çalışır durumda acil tıp alt yapıya/donanıma sahip olması (resusitasyon-acil cerrahi müdahale-gözlem odalarının yakınında acil laboratuarların olması, ekokardiyografi, invaziv mekanik ventilatörlerin ve USG cihazlarının olması.. vb)
  3. Eğitim kurumundan son beş yıl içinde ‘impakt faktörü’ >1 ve SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az üç araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve yayının/ çalışmanın o kurumda yapılmış olması)
  4. Eğitim verilen kurum üniversite acil tıp kliniği ise en az 1 doçentin içinde olduğu üç öğretim üyesi eğitici yapısına sahip olması, eğitim verilen kurum Sağlık Bakanlığına bağlı acil tıp kliniği ise bir eğitim sorumlusu ve en az 2 eğitim görevlisinden oluşan eğitici yapısına sahip olması
 1. 1.2.Kurumsal Yeterlilik programına başvuru zamanı ve şekli: Kurumsal Yeterlilik açısından ATYK’nın değerlendirmesini hedefleyen kurumlar her yılın Ocak-Nisan tarihleri arasında Tıp Fakültelerinin Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanları / SB EAH Eğitim sorumlusunun dilekçeleri ile başvurur.
 1. 1.3.Başvuruda gerekenler:
  1. Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / SB EAH Eğitimden Sorumlu Eğitim görevlisi tarafından)
  2. Son yılın mezuniyet sonrası Acil Tıp Eğitim programı örneği
  3. "Araştırma Görevlisi Karnesi" örneği
  4. Anabilim Dalı / Kliniğin son 5 Akademik Yılına ait Yayın Listesi (SCI, SCI-exp, diğer indeksler, ulusal tam metinli yayınlar ve uluslar arası ve ulusal bildiriler, gruplandırılmış olarak)
  5. Son 5 yıla ait yıllık karşılaştırmalı işlem sayıları (Santral Kateter, ECO, FAST, vb..)  
  6. Form-1'in doldurulması (Ek-1)

Bu belgeler 5 kopya halinde basılı ve elektronik olarak (CD vb) ATYK Yürütme Kurulu Başkanlığı’na gönderilir.

 1. 1.4.Başvurunun değerlendirilmesi: Her yıl ATYK’ya yapılan kurumsal Yeterlilik başvuru dosyaları ATYK-Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu (ATYK-EKDK) tarafından 1 ay içerisinde incelenir. Başvuru ön koşullarını sağladığı saptanan kurumlar için Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu ekibi belirlenerek ve başvuran Eğitim Merkezi ile de görüşülerek her kurum için ziyaret/yerinde değerlendirme takvimi oluşturulur. Kesinleşen ziyaret programı ATYK-YK Başkanı tarafından bir yazı ile Eğitim Merkezi sorumlusuna ve kurum Dekanına / Başhekimine bildirilir.
 1. 2.Kurumsal Yeterlilik için kurumların ziyaret edilmesi
 1. 2.1.Ziyaret / Yerinde değerlendirme: O kurum için belirlenen tarihte ATYK-YK tarafından oluşturulan Ziyaret ve Değerlendirme Komisyonu ilgili kurumu ziyaret ederek başta Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı / SB EAH Eğitim görevlileri, Öğretim üyeleri olmak üzere Anabilim Dalı’nı /Kliniği ziyaret eder, uzman, araştırma görevlileri, yardımcı sağlık personeli ile görüşür. Program aşağıda ana hatları belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
  1. Acil Tıp AD Başkanı /SB EAH Eğitim sorumlusunun sunumu
  2. Anabilim Dalı / Acil Tıp Kliniğinin genel yapısı ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilenme ve sorunların değerlendirilmesi
  3. Değişik kıdemlerde ve varsa yabancı uyruklu araştırma görevlileri ile görüşme
  4. Dekan / Başhekim ziyareti
  5. Birim ziyaretleri; Acil Tıp kliniği, laboratuvar üniteleri (varsa kritik yoğun bakım, gözlem odaları, muayene yerleri, kütüphane)
  6. Acil Tıp AD Başkanı ve SB EAH Eğitim sorumlusu ile son bir değerlendirme

Ziyaret sırasında araştırma görevlilerinin değerlendirilmesi Ek-2’de belirtilen sorular ışığında gerçekleştirilir. Kurumun değerlendirilmesinde Ek-3’te sözü edilen ana başlıklar kullanılır.

 1. 3.Kurumsal Yeterlilik için Değerlendirme
 1. 3.1.Değerlendirme raporu: Ziyaret veDeğerlendirme Komisyonu’nun görüş ve önerileri ekibin raportörü tarafından Ek-4’te örneği verilen şekilde yazılı bir rapor haline getirilir. Raporun sonunda o kurumun değerlendirilmesinde öne çıkan olumlu ya da olumsuz konular ve öneriler dile getirilir. Raporda o kuruma Yeterlilik belgesi verilip verilmeyeceğinden söz edilmez. Raportör tarafından hazırlanan ve ziyaret ekibinin diğer üyeleri tarafından onaylanan rapor ziyareti takiben 1 ay içerisinde ATYK-EKDK’ya gönderilir.
 1. 3.2.Kurumsal Yeterlilik Kararı: Ziyaret veDeğerlendirme Komisyonu raportörü tarafından hazırlanan rapor ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen belgeler ATYK-EKDK'na sunulur ve rapor tartışılarak kesinleştirilir. ATYK-EKDK hazırlanan raporu ATYK-YK’ya gönderir. Son karar bu kurulda alınarak o eğitim kurumunun kurum uzmanlık eğitimi yeterliliğini alıp alamayacağına karar verilir.
 1. 4.Kurumsal Yeterlilik Belgesinin Verilmesi:
  Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan kurumlara belgeleri ilgili Anabilim Dalı / SB EAH Eğitim Sorumlusu ile görüşülerek belirlenecek bir tarihte, tercihan kurum Dekanının / Başhekiminin de katıldığı bir törenle Anabilim Dalı Akademik Kurulu sırasında teslim edilir. Törende ATYK Başkan ya da ATYK-YK üyeleri de hazır bulunur. Belge ile beraber o kuruma ilişkin kesinleşmiş raporun bir kopyası da Anabilim Dalı Başkanına / SB EAH Eğitim sorumlusuna sunulur. Ayrıca bu konudaki bilgilendirme yazısı kurum Dekanına / Başhekimine gönderilir.
  Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi alan merkezler Ulusal Acil Tıp Kongreleri sırasında duyurularak ödüllendirilir.
  Kurumsal Yeterlilik Belgesi verildiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
 1. 5.Kurumsal Yeterlilik Belgesinin Yenilenmesi:
  Yeterlilik Belgesi süresi dolan kurumlar ilk başvuru durumu ile son durumu karşılaştıran bir Öz değerlendirme Raporu ile ATYK-YK’ya tekrar başvurabilir.

ÖZEL DURUMLAR 

 1. 1. 31.12.2013 tarihinden önce Uzmanlık Belgesi almış olan Acil Tıp uzmanları bu yönergeye tabi değildirler. Ancak arzu edenler son 5 yılda ilgili alanda yapılan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katıldıklarını ve 50 TTB-STE kredisi aldıklarını belgelendirerek sınavın ikinci kısmına girme hakkına sahiptir.
 1. 2. Halen Tıp Fakültelerinde çalışmakta olan profesör, doçent ve SB EAH’de doçent ünvanı almış Eğitim Görevlileri bu yönergenin kabulünden sonra 2 yıl içinde ATYK’na gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınavlara girmeksizin Yeterlilik Belgesini alırlar. Ancak son 5 yılda ilgili alanda yapılan Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katıldıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu Yeterlilik Belgelerinin süresi 10 yıldır. Bu 10 yıl içinde eğitim kurumlarından ayrıldıkları takdirde yeniden belgelendirme sınavına girmeleri gerekmektedir.
 1. 3. Yabancı bir ülkede Uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin Yeterlilik Sınavı’na girmeye hak kazanan kişiler ilgili dalın Yeterlilik Sınavı’na giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu kişiler için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynı olmalıdır.
 1. 4. Kişiler yurt dışında herhangi bir yeterlilik belgesi almış olsalar dahi Türkiye Acil Tıp Yeterlilik Belgesi için Yeterlilik Sınavına girmek zorundadırlar.
 1. 5. Yeterlilik Belgesinin iptali:
  1. Kişinin meslekten men, etik veya ahlaki konularda ceza alması
  2. TTB tarafından verilen cezalar Yeterlilik Kuruluncada da geçerli kabul edilir
  3. Tıbbi veya sosyal açıdan ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun, tıbbi kurul raporu veya hukuksal olarak yetkili kurumlarca belgelenmesi halinde

Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile mümkündür.

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ