Yeterlilik sınavı yönergesi

 

AKYK BİLGİ YETERLİLİK SINAVI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Tıp Yeterlilik Kurulu (ATYK) tarafından hazırlanan Bilgi Yeterlilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ATYK tarafından yapılacak Bilgi Yeterlilik sınavına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

 1. Aday: ATYK Bilgi Yeterlilik Sınavına başvuran eğitiminin son yılındaki Acil Tıp uzmanlık öğrencileri veya Acil Tıp uzmanlığını almış kişileri,
 2. Kurul: Acil Tıp Yeterlilik Kurulunu (ATYK),
 3. Sınav Komisyonu: ATYK Yürütme Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan, Yeterlilik sınavlarını ve sınav jürilerini belirleyen sorumlu kişileri,
 4. Sınav: ATYK Bilgi Yeterlilik Sınavını,
 5. Salon: ATYK Bilgi Yeterlilik Sınavının gerçekleştirileceği salonu,
 6. Formlar: Salon görevlileri, sınav tutanağı ve sınav soruları değerlendirme raporlarını içeren belgeleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyonu ve Görevleri

MADDE 4- (1) Sınav Komisyonu, ATYK Yürütme Kurulunun seçeceği "aktif eğitici" kadrolarında olan Tıp Fakültelerinde Profesör, Doçent ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde doçentlik sınavında başarılı olmuş Eğitim görevlisi olarak çalışan 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl için seçilir. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Sınav Komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 5 yıldır Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmış olmak gerekir. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.

(2) ATYK Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. Her yıl Ekim ayı içinde toplanarak, o yıl içinde yapılması planlanan Bilgi Yeterlilik sınavlarının tarihlerini ve programını belirlemek ve ilan etmek üzere Yürütme Kurulu’na öneride bulunmak
 2. Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirmek ve başvurusu uygun olanların sınava alınmasını sağlamak
 3. Gelen taleplere göre sınav yapılıp yapılamayacağına karar vermek
 4. Yeterlilik sınav sorularının ve sınavın hazırlanmasını sağlamak
 5. Yeterlilik yazılı bilgi değerlendirme sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapmak
 6. Sınav uygulaması, sorular ve değerlendirmelere ilişkin her türlü talep veya itirazların zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, sınav veya soru iptalleriyle ilgili nihai kararları vermek
 7. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kurulu’na bildirmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavın Esasları ve Uygulanması

ATYK Bilgi Yeterlilik Sınavı Esasları

MADDE 5- (1) Sınav aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

 1. Genel Bilgiler: Yazılı bilgi değerlendirme sınavı yılda en az bir kez yapılır. Sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve Yürütme Kurulu’nun onayı ile ilan edilir. Sınava bir eğitim araştırma kurumunda uzmanlık eğitiminin son yılına girmiş veya Acil Tıp uzmanı belgesini almış hekimler katılabilir. Yazılı bilgi değerlendirme sınavında başarılı olan adaylar Sözlü/Beceri Değerlendirme Sınavına başvurma hakkı kazanırlar. Sınavda başarısız olan adaylar bir sonraki yazılı sınavına girip başarılı olmadan Sözlü/Beceri sınavına alınmazlar. Sınavda başarısız olan adayların tekrar yazılı sınava girme hakları sınırsızdır.
 2. Sınav Sorularının Hazırlanması:
  1. Sınav soruları adayların çekirdek Eğitim Müfredatına ve Acil Tıp Uzmanlık seviyesine uygun olarak hazırlanır.
  2. Tıp Fakültelerinde Profesör, Doçent ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde Eğitim görevlisi olarak çalışan herkes sınav sorusu hazırlayıp, ATYK soru bankasına online olarak gönderebilir.
  3. Sınav soruları klasik tip ve probleme dayalı (olgu çözümlemeli) olarak iki tipte çoktan seçmeli olarak hazırlanır. Gerekli durumlarda yüksek görüntü kalitesine sahip resim veya fotoğraflarla soru zenginleştirilebilir.
  4. Yeni hazırlanan sınav soruları ATYK Sınav Komisyonu tarafından düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellik, doğruluk, ayırıcı düzey bakımından değerlendirilir.
  5. Hazırlanan sorunun içeriği konusunda yararlanılan kaynağın belirtilmesi önerilir. Kaynakların genel kabul görmüş ulusal ve uluslar arası Acil Tıp kitapları veya sorunun hazırlandığı tarihte geçerli olan Tanı ve Tedavi Kılavuzlarına uygun olması gereklidir. PubMed gibi genel arama sitelerinde sadece bir makale gibi az bulunan, geçerliliği kanıtlanmamış kuramsal bilgilerin sorulması uygun değildir.
  6. Sınav toplam 100 sorudan oluşur. Sorulacak sorular ATYK Soru Bankasından rasgele seçilir. Yazılı sınav içeriğinin klasik ve probleme dayalı soru tipleri ve soruların temel konuları açısından dengeli dağılımından Sınav Komisyonu sorumludur.
  7. Sınav soruları, belirlenen sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Sınav Komisyonu tarafından incelenir, içeriği veya yanlışları kontrol edilerek en az sınavdan 5 (beş) gün önce basılması sağlanır.

Basılı materyal Sınav Komisyonu tarafından tekrar gözden geçirilerek basım hataları düzeltilir.

ATYK Bilgi Yeterlilik Sınavının Uygulanması

MADDE 6- (1) Sınavın uygulaması aşağıda belirtilen kurallara göre gerçekleştirilir:

 1. ATYK Sınav Komisyonunca her yıl Aralık ayında belirlenen yıllık sınav takvimi ATYK Yürütme Kurulunca değerlendirilerek Ocak ayı başında ATYK web sitesinde ilan edilir.
 2. Sınav başvuruları sınav tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar kabul edilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez ve aday bir sonraki sınava alınır.
 3. Sınavın yapılacağı salon, sınav saati ve sınav görevlileri (Salon Başkanı ve Gözetmenler) ATYK Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce salon görevlilerinden sınava katılmayı kabul ettiklerine dair yazılı onay alınır.
 4. Salon başkanı sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını ATYK yetkilisinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav evraklarını sayarak kontrol eder, sorun varsa durumu ATYK yetkilisine bildirir.
 5. Sınav salonunun düzeninden, sınav sorularının zamanında ve doğru sayıda teslim alınmasından, sınavda gerekli olabilecek kalem, silgi gibi malzemelerin temininden ve sınav bitiminde belgelerin eksiksiz olarak ATYK temsilcisine teslim edilmesinden Salon Başkanı sorumludur. Salon başkanı ve gözetmenlerin görevleri Ekteki Form 1’ de açıklanmıştır.

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ